آمنه شیخ جعفری

دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آلبرتا کانادا
تخصص : رباتیک،پردازش تصویر و شبکه های یادگیری عمیق